Directors

Chairman
Toshiaki Sato
President/CEO
Tadashi Sato
Director/CTO
Naohiko Shimizu
Director
Mitsuo Ohashi
Auditor
Yoshihiro Nakai