Directors

Chairman
Toshiaki SATO
President/CEO
Tadashi SATO
Director
Naohiko SHIMIZU (CTO)
Akihiro SAWAMURA
Mitsuo OHASHI (Outside)
Auditor
Yoshihiro NAKAI